Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình lo g 3 ​ ( 2 x − 1 ) = 1

Giải phương trình 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: 2 x − 1 > 0 ⇒ x > 2 1 ​ lo g 3 ​ ( 2 x − 1 ) = 1 ⇔ 2 x − 1 = 3 ⇔ x = 2 Vậy nghiệm của phương trình là x = 2

Điều kiện: 

Vậy nghiệm của phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số lo g 2 ​ x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG