Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình ( 5 − 21 ​ ) x + ( 5 + 21 ​ ) x = 2 x + 3

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t= ( 2 5 + 21 ​ ​ ) x Đ a ˊ p s o ^ ˊ : x = 0 ; x = lo g 2 5 + 21 ​ ​ ​ ( 7 1 ​ )

Đặt t=

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình : log 5 x = log 7 (x + 2) (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG