Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình { x ( 1 − sin a ) + y cos a = cos a x cos a + y ( 1 − sin a ) = sin a ​

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

sina(1 – sina) #0: hệ có nghiệm duy nhất; sina = 0 hoặc sina = 1: hệ vô nghiệm.

sina(1 – sina) # 0: hệ có nghiệm duy nhất;

sina = 0 hoặc sina = 1: hệ vô nghiệm.

3

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG