Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 2 7 l o g 2 ​ x + x l o g 2 ​ 3 = 30 ( 1 )

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : x l o g 2 ​ 3 = 3 l o g 2 ​ x ( ∗ ) T h ậ t v ậ y , ( ∗ ) ⇔ lo g 2 ​ ( x l o g 2 ​ 3 ) = lo g 2 ​ ( 3 l o g 2 ​ x ) ⇔ lo g 2 ​ 3. lo g 2 ​ x = lo g 2 ​ x . lo g 2 ​ 3 : đ u ˊ n g Đ ặ t t = 3 l o g 2 ​ x , t a đư a ( 1 ) v e ^ ˋ : t 3 + t = 30 ⇔ t 3 − 27 + t − 3 = 0 ⇔ ( t − 3 ) ( t 2 + 3 t + 10 ) = 0 ⇔ [ t − 3 t 2 + 3 t + 10 ​ = = ​ 0 0 ​ ⇔ t = 3 ⇔ 3 l o g 2 ​ x = 3 ⇔ lo g 2 ​ x = 1 ⇔ x = 2 Vậy pt có 1 nghiệm x=0

 

Vậy pt có 1 nghiệm x=0

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình x + l g ( x 2 − x − 6 ) = l g ( x + 2 ) + 4 ( 1 )

26

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG