Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 2 + cos x + 3 ​ sin x ​ = sin 2 x ​ + 3 ​ cos 2 x ​

Giải phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 + cos x + 3 ​ sin x = 2 [ 1 + cos ( x − 3 π ​ ) ] = 4 cos 2 ( 2 x ​ − 6 π ​ ) sin 2 x ​ + 3 ​ cos 2 x ​ = 2 cos ( 2 x ​ − 6 π ​ ) Phương trình đã cho tương đương với phương trình 2 ∣ ∣ ​ cos ( 2 x ​ − 6 π ​ ) ∣ ∣ ​ = 2 cos ( 2 x ​ − 6 π ​ ) ⇔ cos ( 2 x ​ − 6 π ​ ) ≥ 0 ⇔ − 2 π ​ + k 2 π ≤ 2 x ​ − 6 π ​ ≤ 2 π ​ + k 2 π ⇔ − 3 2 π ​ + k 4 π ≤ x ≤ 3 4 π ​ + k 4 π , k ∈ Z

Phương trình đã cho tương đương với phương trình

11

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG