Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 3 ​ cos 5 x − 2 sin 3 x cos 2 x = sin x

Giải phương trình

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 ​ cos 5 x − ( sin 5 x + sin x ) = sin x ⇔ 3 ​ cos 5 x − sin 5 x = 2 sin x ⇔ 2 3 ​ ​ cos 5 x − 2 1 ​ sin 5 x = sin x ⇔ sin 3 π ​ cos 5 x − cos 3 π ​ sin 5 x = sin x ⇔ sin ( 3 π ​ − 5 x ) = sin x ⇔ [ 3 π ​ − 5 x = x + k 2 π 3 π ​ − 5 x = π − x + k 2 π ​ ⇔ [ x = 18 π ​ + 3 kπ ​ x = 6 π ​ + 2 kπ ​ ​ , k ∈ Z

1

Câu hỏi tương tự

Khi ta đặt với thì phương trình sẽ trở thành phương trình nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG