Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình : x 4 + 2x 3 - 4x 2 - 5x - 6 = 0

Giải phương trình : x4 + 2x3 - 4x2 - 5x - 6 = 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 4 + 2x 3 - 4x 2 - 5x - 6 = 0

x4 + 2x3 - 4x2 - 5x - 6 = 0

23

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm 2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG