Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Giải phương trình và hệ phương trình sau: 
a. space x squared plus x minus 6 equals 0 b. space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y equals 8 end cell row cell x minus y equals 2 end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b.

a. 

b. 

1

Câu hỏi tương tự

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG