Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giảiphương trình sau: e) x − 5 2 x − 5 ​ + 6 x + 8 ​ = 7 + 3 x − 1 ​

Giải phương trình sau:

e) 

R. Roboteacher168

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

=> 30 30 x ​ − 30 12 x − 30 ​ + 30 5 x + 40 ​ = 30 210 ​ + 30 10 x − 10 ​ => 30 x − 12 x + 30 + 5 x + 40 = 210 + 10 x − 10 => 13 x = 130 => x = 10 V ậ y x = 10 l a ˋ n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính sau: x 2 − 9 2 x − 3 ​ − x − 3 4 ​ + x + 3 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG