Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: 4 x − 9 ​ = 2 x − 5

Giải phương trình sau: 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ K : x ≥ 4 9 ​ 4 x − 9 ​ = 2 x − 5 ⇔ { 2 x − 5 ≥ 0 4 x − 9 = 4 x 2 − 20 x + 25 ​ ⇔ { x ≥ 2 5 ​ 4 x 2 − 24 x + 34 = 0 ​ ⇔ { x ≥ 2 5 ​ x = 2 6 ± 2 ​ ​ ​ ⇔ x = 2 6 + 2 ​ ​ ( TM Đ K ) V ậ y nghi ệ m pt l a ˋ x = 2 6 + 2 ​ ​

1

Câu hỏi tương tự

C h o p h ươ n g t r ı ˋ nh : ( 4 + m 2 ) x − 8 x + 2 − m = 0. G i ả i p h ươ n g t r ı ˋ nh khi m = − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG