Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: x + lo g ( 1 + 4 x ) = lo g 50 .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x + lo g ( 1 + 4 x ) = lo g 50 đ k : 4 x > 0 ⇔ lo g [ 1 0 x ( 1 + 4 x ) ] = lo g 50 ⇔ 1 0 x ( 1 + 4 x ) = 50 ⇔ 4 0 x + 1 0 x = 50 ⇔ x = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số: y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG