Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: lo g 5 x = lo g [ 7 ( x + 2 ) ] .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 5 x = lo g [ 7 ( x + 2 ) ] đ k : x + 2 > 0 ; x > 2. ⇔ 5 x = 7 x + 14 ⇔ 2 x + 14 = 0 ⇔ x = − 7.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là các số thực dương, a  = 1 và α ∈ R .Mệnh đề nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG