Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: 4 16 − x 2 ​ = 2 x + 2 − x .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 16 − x 2 ​ = 2 x + 2 − x ; đ k : 16 − x 2 ≥ 0 ⇔ ∣ x ∣ ≤ 4 Nh ậ n x e ˊ t : V e ^ ˊ tr a ˊ i = 4 16 − x 2 ​ ≤ 4 16 ​ = 2 V e ^ ˊ ph ả i = 2 x + 2 − x ≥ 2 2 x . 2 − x ​ = 2 { VT = 2 VP = 2 ​ ⇔ { x = 0 2 x = 2 − x ​ ⇔ x = 0. Phương trình có nghiệm x = 0.

Phương trình có nghiệm x = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x 2 − 1 ) > − 3 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG