Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải phương trình sau: ( 5 − x ) 4 + ( 2 − x ) 4 = 17

giải phương trình sau:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt 2 7 ​ − x = y . Ta có: ( 5 − x ) 4 + ( 2 − x ) 4 = 17 ( 1 ) ⇔ ( y + 2 3 ​ ) 4 + ( y − 2 3 ​ ) 4 = 17 ⇔ 2 y 4 + 27 y 2 + 8 81 ​ = 17 ⇔ 2 y 4 + 27 y 2 − 8 55 ​ = 0 ⇔ ( y 2 − 4 1 ​ ) ( y 2 + 4 55 ​ ) = 0 ⇔ y 2 = 4 1 ​ ⇔ [ y = 2 1 ​ y = − 2 1 ​ ​ ⇔ [ x = 3 x = 4 ​

Đặt . Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số tự nhiên a, b, c. Chứng minh rằng: a a . b b . c c ≥ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c ≥ 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG