Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: lo g 3 2 ​ ( x + 1 ) + ( x − 5 ) lo g 3 ​ ( x + 1 ) − 2 x + 6 = 0 ( x ∈ R )

Giải phương trình sau:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x > − 1 . Đặt t = lo g 3 ​ ( x + 1 ) , khi đó phương trình trở thành: Giải (*): Xét hàm số: f ( x ) = 3 x ( x + 1 ) − 27. Ta c o ˊ f ′ ( x ) = 3 x ( x + 1 ) ln 3 + 3 x > 0 , ∀ x ∈ ( − 1 ; + ∞ ) . Do đó f(x) là hàm số đồng biến và liên tục trên ( − 1 ; + ∞ ) Do đó phương trình (*) có nghiệm duy nhất x = 2 Phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 2, x = 8.

Điều kiện:.

Đặt , khi đó phương trình trở thành:

straight t squared plus left parenthesis straight x minus 5 right parenthesis straight t minus 2 straight x plus 6 equals 0 not stretchy left right double arrow left parenthesis straight t minus 2 right parenthesis left parenthesis straight t minus 3 plus straight x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight t equals 2 end cell row cell straight f equals 3 minus straight x end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell lo g subscript 3 left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis equals 2 end cell row cell lo g subscript 3 left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis equals 3 minus straight x end cell end table not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight x plus 1 equals 9 end cell row cell straight x plus 1 equals 3 to the power of 3 minus straight x end exponent end cell end table close close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 8 end cell row cell 3 to the power of straight x left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis minus 27 equals 0 left parenthesis ∗ right parenthesis end cell end table close

Giải (*): Xét hàm số:

Do đó f(x) là hàm số đồng biến và liên tục trên

Do đó phương trình (*) có nghiệm duy nhất x = 2

Phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 2, x = 8.

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 = 3 l o g ∗ ​ x . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG