Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: 4 x 2 − 3 x + 2 + 4 x 2 + 6 x + 5 = 4 2 x 2 + 3 x + 7 + 1 .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 − 3 x + 2 + 4 x 2 + 6 x + 5 = 4 2 x 2 + 3 x + 7 + 1 (1) Phương trình (1): 4 x 2 − 3 x + 2 + 4 x 2 + 6 x + 5 = 4 x 2 − 3 x + 2 . 4 x 2 + 6 x + 5 + 1 ( 4 x 2 − 3 x + 2 − 1 ) ( 1 − 4 x 2 + 6 x + 5 ) = 0 ⇔ { 4 x 2 − 3 x + 2 = 1 4 x 2 + 6 x + 5 = 1 ​ ⇔ { x 2 − 3 x + 2 = 0 x 2 + 6 x + 5 = 0 ​ Phương trình có 4 nghiệm: x = -5; x = -1; x = 1; x = 2.

 (1)

Phương trình (1): 

Phương trình có 4 nghiệm: x = -5; x = -1; x = 1; x = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 2 2 x + 1 = 32

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG