Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: ( 2 + 3 ​ ​ ) x + ( 2 − 3 ​ ​ ) x = 4 .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 + 3 ​ ​ ) x + ( 2 − 3 ​ ​ ) x = 4 ⇔ ( 2 + 3 ​ ​ ) x + ( 2 + 3 ​ ​ ) x 1 ​ = 4 Đ ặ t y = ( 2 + 3 ​ ​ ) x ; y > 0 ⇔ { y 2 − 4 y + 1 = 0 y > 0 ​ ⇔ { y 1 ​ = 2 + 3 ​ y 2 ​ = 2 − 3 ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( 2 + 3 ​ ​ ) x = 2 + 3 ​ ( 2 + 3 ​ ​ ) x = 2 − 3 ​ ​ ⇔ { x = 2 x = − 2. ​

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x 2 − 1 ) > − 3 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG