Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải phương trình sau: x 3 − 2 x 2 − x + 2 > 0

giải phương trình sau:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 3 − 2 x 2 − x + 2 > 0 ⇔ ( x + 1 ) ( x − 1 ) ( x − 2 ) > 0 ⇔ [ − 1 < x < 1 x > 2 ​

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường . Đường thẳng y = k ( 0 < k < 16 ) chia hình (H ) thành hai phần có diện tích (hình vẽ). Tìm k để =

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG