Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giảiphương trình nghiệm nguyên sau đây: x 3 + 3 y 3 + 9 z 3 − 9 x yz = 0

Giải phương trình nghiệm nguyên sau đây:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử ( x 0 ​ , y 0 ​ , z 0 ​ ) lag nghiệm nguyên của phương trình đã cho Ta có x 0 3 ​ + 3 y 0 3 ​ + 9 z 0 3 ​ − 9 x 0 ​ y 0 ​ z 0 ​ = 0 → x 0 ​ ⋮ 3 → 3 y 0 3 ​ ⋮ 9 → y 0 ​ ⋮ 3 → 9 z 0 3 ​ ⋮ 27 → z 0 ​ ⋮ 3 Đặt x 0 ​ = 3 x 1 ​ , y 0 ​ = 3 y 1 ​ , z 0 ​ = 3 z 1 ​ . S u y r a x 1 3 ​ + 3 y 1 3 ​ + 9 z 1 3 ​ − 9 x 1 ​ y 1 ​ z 1 ​ = 0 Lập luận tương tự trên ta suy ra x 1 ​ , y 1 ​ , z 1 ​ đ e ^ ˋ u ⋮ 3 , t ứ c l a ˋ x 0 ​ , y 0 ​ , z 0 ​ đ e ^ ˋ u ⋮ 3 2 Lập lại nhiều lần lập luận trên đây ta suy ra x 0 ​ , y 0 ​ , z 0 ​ đ e ^ ˋ u ⋮ 3 n , ∀ n ≥ 1 Suy ra x 0 ​ = y 0 ​ = z 0 ​ = 0 Ngược lại, rõ ràng (0, 0, 0) là nghiệm của phươngtrình đã cho Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (0, 0, 0)

Giả sử ( lag nghiệm nguyên của phương trình đã cho

Ta có 

Đặt 

Lập luận tương tự trên ta suy ra 

Lập lại nhiều lần lập luận trên đây ta suy ra 

Suy ra 

Ngược lại, rõ ràng (0, 0, 0) là nghiệm của phương trình đã cho

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (0, 0, 0)

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện SABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB = a 2 ​ ; góc BSC=45 ; ASB = Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác địnhtâm và bán kính mặt ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG