Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình nghiệm dương sau đây: x 2 + x = y 4 + y 3 + y 2 + y

Giải phương trình nghiệm dương sau đây:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 2 + x = y 4 + y 3 + y 2 + y ↔ ( 2 x + 1 ) 2 = ( 2 y 2 + y ) 2 + ( 3 y 2 + 4 y + 1 ) ↔ ( 2 x + 1 ) 2 = ( 2 y 2 + y + 1 ) 2 + 2 y − y 2 Dễ thấy ∀ y  = − 1 , 0 , 1 , 2 t h ı ˋ ( 2 y 2 + y + 1 ) 2 > ( 2 x + 1 ) 2 > ( 2 y 2 + y ) 2 Bằng cách thư trực tiếp các giá trị còn lại của y ta tìm được6 nghiệm của phương trình đã cho là: (0, -1), (-1, -1), (0,0), (-1, 0), (5, 2), (-6, 2)

Ta có: 

Dễ thấy 

Bằng cách thư trực tiếp các giá trị còn lại của y ta tìm được 6 nghiệm của phương trình đã cho là:

(0, -1), (-1, -1), (0,0), (-1, 0), (5, 2), (-6, 2)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng a, b chéo nhau; góc giữa chúng là; đường vuông góc chung là AB (điểm A thuộc a, B thuộc B); độ dài đoạn AB là h; điểm giữa đoạn AB là O. Một điểm C chạy trên a. Mặt nón tròn xoay c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG