Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình lo g 3 ​ 2 x 2 − 3 x + 1 ​ 1 ​ > lo g 3 ​ ( x + 1 ) 1 ​

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đưa về: x 2 − 3 x − 4 ( 2 − 3 lo g 3 ​ 2 ) lo g 2 ​ ( x + 1 ) ​ > 0 ⇔ x 2 − 3 x − 1 lo g 2 ​ ( x + 1 ) ​ > 0 ( v ı ˋ 2 − 3 lo g 3 ​ 2 > 0 ) L ậ p b ả n g x e ˊ t d a ^ ˊ u :

Đưa về: 

2

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình x l o g a ​ ( a x ) ≥ ( a x ) 4 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG