Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình C x 1 + 6C x 2 + 6C x 3 = 9x 2 -14x

Giải phương trình Cx1 + 6Cx2 + 6Cx3 = 9x2 -14x

  1. 6

  2. 7

  3. 8

  4. 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG