Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: ( cos 2 x − cos 4 x ) 2 = 6 + 2 sin 3 x

Giải phương trình: 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng: cos a − cos b = − 2 sin 2 a + b ​ sin 2 a − b ​ Vế trái: cos 2 x − cos 4 x = 2 sin 3 x sin x Nên ( cos 2 x − cos 4 x ) 2 = 4 sin 2 3 x sin 2 x Suy ra 4 sin 2 3 x sin 2 x ≤ 4 Còn vế phải: 6 + 2 sin 3 x = 4 + 2 ( 1 + sin 3 x ) ≥ 4 Dấu "=" khi: { sin 2 3 x sin 2 x = 1 sin 3 x = − 1 ​ ha y { sin x = ± 1 sin 3 x = 3 sin x − 4 sin 3 x = − 1 ​ Giải ra, ta được sinx = 1 nên x = 2 π ​ + 2 kπ ( k ∈ Z )

Áp dụng: 

Vế trái: 

Nên 

Suy ra 

Còn vế phải: 

Dấu "=" khi: 

Giải ra, ta được sinx = 1 nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a. Khoảng cách từ tâm O của tam giác ABC đến mặt phẳng (A'BC) bằng 6 a ​ . Tính thể tích hình lăng trụ đều đó.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG