Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: l g 2 ( 3 x − 2 ) 2 − 6 l g 3 x − 2 ​ − 1 = 0

Giải phương trình: 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải phương trình: l g 2 ( 3 x − 2 ) 2 − 6 l g 3 x − 2 ​ − 1 = 0 Điều kiện: x > 3 2 ​ T a c o ˊ : l g 2 ( 3 x − 2 ) 2 − 6 l g 3 x − 2 ​ − 1 = 0 ⇔ 4 l g 2 ( 3 x − 2 ) − 3 l g 3 x − 2 ​ − 1 = 0 Đặt t = l g ( 3 x − 2 ) .Phương trình trở thành: 4 t 2 − 3 t − 1 = 0 ⇒ [ t = 1 t = − 4 1 ​ ​ ] Với t = 1 ⇔ l g ( 3 x − 2 ) = 1 ⇔ 3 x − 2 = 10 ⇔ x = 4 (thỏa mãn) Với t = − 4 1 ​ ⇔ l g ( 3 x − 2 ) = − 4 1 ​ ⇔ 3 x − 2 = 4 10 ​ 1 ​ ⇔ x = 3 1 ​ ( 4 10 ​ 1 ​ + 2 ) (thỏa mãn) Phương trình có hai nghiệm; x = 4, x = 3 1 ​ ( 4 10 ​ 1 ​ + 2 )

Giải phương trình: 

Điều kiện: 

Đặt .Phương trình trở thành:

Với t = 1(thỏa mãn)

Với (thỏa mãn)

Phương trình có hai nghiệm; x = 4,

1

Câu hỏi tương tự

Cho s ố ph ứ c z = 2 3 ​ ​ − 2 1 ​ i. X é t c á c kh ẳ ng đị nh sau: (a) (b) (c) z 2 = 2 1 ​ − 2 3 ​ ​ i (d) (e) 1 + z + z 2 = 2 3 + 3 ​ ​ − 2 1 + 3 ​ ​ i

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG