Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình :

Giải phương trình :
 3 x squared plus 21 x plus 18 plus 2 square root of x squared plus 7 x plus 7 end root equals 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH. Biết MH = 2; NH = 1, x là độ dài MP, ta có: A. x = 4 B. x = C. x = D. x =

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG