Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải phương trình: ( x 2 + x + 1 ) 2 = 3 ( x 4 + x 2 + 1 )

giải phương trình:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x 2 + x + 1 ) 2 = 3 ( x 4 + x 2 + 1 ) ⇔ ( x 2 + x + 1 ) 2 − 3 ( x 3 + x 2 + 1 ) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1 ) 2 − 3 ( x 2 + x + 1 ) ( x 2 − x + 1 ) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1 ) [ x 2 + x + 1 − 3 ( x 2 − x + 1 ) ] = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1 ) ( − 2 x 2 + 4 x − 2 ) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1 ) ( x 2 − 2 x + 1 ) = 0 ⇔ ( x 2 + x + 1 ) ( x − 1 ) 2 = 0 ...

1

Câu hỏi tương tự

Tìm A biết: 3 ab − b 2 a − A = ab + b 2 a

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG