Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: lo g 4 ​ ( x + 1 ) 2 = lo g 2 ​ ​ 4 − x ​ + lo g 8 ​ ( 4 + x ) 3 − 2

Giải phương trình: 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: − 4 ≤ x ≤ 4 . Phương trình đã cho tương đương lo g 4 ​ ( x + 1 ) 2 = lo g 2 ​ ( 4 − x ) + lo g 2 ​ ( 4 + x ) − lo g 2 ​ 4 ⇔ lo g 2 ​ ∣ x − 1 ∣ = lo g 2 ​ [ 4 ( 4 − x ) ( 4 + x ) ​ ] ⇔ ∣ x − 1 ∣ = 4 ( 4 − x ) ( 4 + x ) ​ ⇔ x − 1 = 4 16 − x 2 ​ và 1 − x = 4 16 − x 2 ​ ⇔ x = 2 và x = 2 − 2 6 ​ . Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = { 2 ; 2 − 2 6 ​ }

Điều kiện: .

Phương trình đã cho tương đương

 và  và .

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của số thực a thì hàm số y = ( 3 − a ) x là hàm số nghịch biến trên R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG