Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: x 3 − 1 = 0 .

Giải phương trình:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 3 − 1 = ( x − 1 ) ( x 2 + x + 1 ) = 0 X e ˊ t x 2 + x + 1 = 0 c o ˊ △ = − 3 = 3 i 2 V ậ y x 1 , 2 ​ = 2 − 1 ± i 3 ​ ​ ⇒ PT x 3 − 1 c o ˊ 3 nghi ệ m : { x = 1 x = − 2 1 ​ ± i 2 3 ​ ​ ​ Hay l a ˋ s o ^ ˊ z = 1 c o ˊ 3 c a ˘ n b ậ c 3 l a ˋ 1 ; − 2 1 ​ ± i 2 3 ​ ​ .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x − 1 − x 1 ​ tại điểm có hoành độ x=1 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG