Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình : 2 cos 2 x + 9 sin x − 7 = 0

Giải phương trình : 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : B

Đáp án là : B

1

Câu hỏi tương tự

Tìmsố nguyên dương n sao cho: C 2 n + 1 1 ​ − 2.2 C 2 n + 1 2 ​ + 3. 2 2 C 2 n + 1 3 ​ − 4. 2 3 C 3 n + 1 4 ​ + … .. + ( 2 n + 1 ) ⋅ 2 2 n C 2 n + 1 2 n + 1 ​ ​ = 2005

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG