Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: x 2 − 4 x − 5 = 0 .

Giải phương trình:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 − 4 x − 5 = 0 ⇒ Theo Vi e ˊ t a − b + c = 0 ⇒ x 1 ​ = − 1 ; x 2 ​ = 5.

2

Câu hỏi tương tự

Nếu F ( x ) = ∫ x 2 + 2 x + 3 ​ ( x + 1 ) d x ​ thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG