Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải phương trình: ( x 2 + 1 ) 2 + 3 x ( x 2 + 1 ) + 2 x 2 = 0 ( 4 )

giải phương trình:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x 2 + 1 = y t h ı ˋ ( 4 ) ⇔ y 2 + 3 x y + 2 x 2 = 0 ⇔ ( y 2 + x y ) + ( 2 x y + 2 x 2 ) = 0 ⇔ ( y + x ) ( y + 2 x ) = 0 + ) x + y = 0 ⇔ x 2 + x + 1 = 0 : v o ^ n g hi ệ m + ) y + 2 x = 0 ⇔ x 2 + 2 x + 1 = 0 ⇔ ( x + 1 ) 2 = 0 ⇔ x = − 1

Đặt 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai A. 16x 3 – 54y 3 = 2(2x – 3y)(4x 2 + 6xy + 9y 2 ) B. x 2 – 9 + (2x + 7)(3 – x) = (x – 3)(-x – 4) C. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2 D. 4x 3 – 4x 2 – x + 1 = (2x – 1)(2x + 1)...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG