Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: z 2 + ∣ z ∣ = 0 .

Giải phương trình: .

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G ọ i z = a + bi . Khi đ o ˊ ta c o ˊ : z 2 + ∣ z ∣ = 0 ⇔ ( a 2 − b 2 ) + 2 abi + a 2 + b 2 ​ = 0 ⇔ ( a 2 − b 2 + a 2 + b 2 ​ ) + 2 abi = 0 ⇔ { ab = 0 a 2 − b 2 + a 2 + b 2 ​ = 0 ​ Nếu a = 0 ⇒ ∣ b ∣ − b 2 = 0 ⇒ b = ± 1 . Vậy z = ± i Nếu b= 0 ⇒ ∣ a ∣ + a 2 = 0 ⇒ a = 0 . Vậy z = 0 Phương trình: z 2 + ∣ z ∣ = 0 có 3 nghiệm z = 0; z = ± i .

Nếu a = 0. Vậy 

Nếu b = 0. Vậy z = 0

Phương trình:  có 3 nghiệm z = 0; .

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g 2 ​ ( 4 x + 4 ) = x + lo g 2 ​ ( 2 x + 1 − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG