Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình lo g 2 ​ ( 4 x + 4 ) = x + lo g 2 ​ ( 2 x + 1 − 3 ) .

Giải phương trình .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải phương trình lo g 2 ​ ( 4 x + 4 ) = x + lo g 2 ​ ( 2 x + 1 − 3 ) ( 1 ) . Ta có ( 1 ) ⇔ lo g 2 ​ ( 4 x + 4 ) = lo g 2 x + lo g 2 ​ ( 2 x + 1 − 3 ) ⇔ lo g 2 ​ ( 4 x + 4 ) = lo g [ 2 x ( 2 x + 1 − 3 ) ] ⇔ 4 x + 4 = 2 x ( 2 x + 1 − 3 ) ⇔ ( 2 x ) 2 + 4 = 2 ( 2 x ) 2 − 3. 2 x ⇔ ( 2 x ) 2 − 3. 2 x − 4 = 0 ⇔ 2 x = 4 và 2 x = − 1 (loại). Với 2 x = 4 ⇔ x = 2 . Vậy x = 2 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

Giải phương trình . Ta có

 (loại).
Với . Vậy là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình 1 − lo g 2 ​ x 1 − lo g 4 ​ x ​ ≤ 2 1 ​ có các nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG