Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải phương trình: ( x 2 + 5 x ) 2 − 2 ( x 2 + 5 x ) = 24

giải phương trình:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x 2 + 5 x ) 2 − 2 ( x 2 + 5 x ) = 24 ⇔ [ ( x 2 + 5 x ) 2 − 2 ( x 2 + 5 x ) + 1 ] − 25 = 0 ⇔ ( x 2 + 5 x − 1 ) 2 − 25 = 0 ⇔ ( x 2 + 5 x − 1 + 5 ) ( x 2 + 5 x − 1 − 5 ) = 0 ⇔ ( x 2 + 5 x + 4 ) ( x 2 + 5 x − 6 ) = 0 ⇔ [ ( x 2 + x ) + ( 4 x + 4 ) ] [ ( x 2 − x ) + ( 6 x − 6 ) ] = 0 ⇔ ( x + 1 ) ( x + 4 ) ( x − 1 ) ( x + 6 ) = 0 ....

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x(x – 1)(x + 1) + x 2 – 1 = 0 A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG