Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 97 − x ​ + 4 x − 15 ​ = 4 .

Giải phương trình .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i e ^ ˋ u ki ệ n 15 ≤ x ≤ 97 Đ ặ t a = 4 97 − x ​ , b = 4 x − 15 ​ ( a , b ≥ 0 ) T a đư ợ c h ệ { a + b = 4 a 4 + b 4 = 82 ​ ⇔ { a + b = 4 [ ( a + b ) 2 − 2 ab ] 2 − 2 a 2 b 2 = 82 ​ ⇔ { a + b = 4 ( ab ) 2 − 32 ab + 87 = 0 ​ ⇔ { a + b = 4 ab = 3 ​ v a ˋ { a + b = 4 ab = 29 ​ + { a + b = 4 ab = 3 ​ ⇔ { a = 3 b = 1 ​ v a ˋ { a = 1 b = 3 ​ ⇒ x = 16 , x = 96 + { a + b = 4 ab = 29 ​ h ệ v o ^ n g hi ệ m Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = { 16 ; 96 } .

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là .

2

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG