Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình :

Giải phương trình : 
square root of x plus 2 square root of x minus 1 end root end root plus square root of x minus 2 square root of x minus 1 end root end root equals 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x ≥ 1. Phương trình biến đổi thành : Kết luận : 1 ≤ x ≤ 2.

Điều kiện x ≥ 1. Phương trình biến đổi thành :
Kết luận : 1 ≤ x ≤ 2.

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là: A. 4π cm 2 B. 8π cm 2 C. 16π cm 2 D. 2π cm 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG