Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình l g ( x 2 + 6 ) − 2 1 ​ l g ( x 2 + 4 x + 4 ) = l g 7 .

Giải phương trình .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X e ˊ thệph ươ ngtr ı ˋ nh { l g ( x + y ) − l g ( x − y ) = l g 3 ( 1 ) x 2 + y 2 = 5 ( 2 ) ​ Điều kiện { x + y > 0 x − y > 0 ​ ⇔ x > ∣ y ∣ (3) Tac o ˊ ( 1 ) ⇔ l g ( x + y ) = 3 + l g ( x − y ) ⇔ l g ( x + y ) = l g [ 3 ( x − y )] ⇔ x + y = 3 ( x − y )] ⇔ x = 2 y ( 4 ) Thay (4) vào (3) có y 2 + ( 2 y ) 2 = 5 ⇔ y 2 = 1 ⇔ y = ± 1 (5) từ (3), (4) và (5) suy ra hệ có một nghiệm duy nhất ( x = 2 ; y = 1 )

 

Điều kiện  (3)


Thay (4) vào (3) có   (5)

từ (3), (4) và (5) suy ra hệ có một nghiệm duy nhất  
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số: y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG