Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

Giải phương trình:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇔ x = 8 Thử lại thấy x = 8 là nghiệm của (1) b . x 4 − 13 x + 36 = 0 ( 2 ) Đặt x 2 = t ( 2 ) trở thành t 2 − 13 t + 36 = 0 ( t ≥ 0 ) ⇔ [ t = 4 t = 9 ​ Với t = 4 ⇒ x = ± 2 ; với t = 9 ⇒ t = ± 3Thử lại thấy là nghiệm của (1)

Đặt  trở thành  
Với ; với 

1

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG