Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình l gx + l g 2 l g ( x 2 − 3 x + 2 ) ​ > 2

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đưa về log 2x (x 2 -3x+2)>2 ⇔ [ { 2 x > 1 x 2 − 3 x + 2 > ( 2 x ) 2 ​ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 0 < 2 x < 1 x 2 − 3 x + 2 > 0 x 2 − 3 x + 2 < ( 2 x ) 2 ​ ​ ​ ​ V ậ y 6 33 ​ − 3 ​ < x < 2 1 ​

Đưa về log2x(x2-3x+2)>2

5

Câu hỏi tương tự

TÌm các giá trị của b sao cho với mọi a ∈ R hệ phương trình sau đấy có nghiệm: ( 1 ) { x + 2 a y = b a x + ( 1 − a ) y = b 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG