Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell open parentheses 1 plus 2 log subscript x y ∣ end subscript invisible function application 2 close parentheses times log subscript x plus y end subscript invisible function application vertical line x y vertical line equals 1 space space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell x minus y equals 2 square root of 3 space space left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x y not equal to 1 end cell row cell 0 less than x plus y not equal to 1 end cell end table close end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell text  (1)  end text not stretchy left right double arrow log subscript x plus y end subscript invisible function application vertical line x y vertical line times log subscript vertical line x y vertical line end subscript invisible function application 4 vertical line x y vertical line equals 1 end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell not stretchy left right double arrow log subscript x plus y end subscript invisible function application 4 vertical line x y vertical line equals 1 not stretchy left right double arrow 4 vertical line x y vertical line equals x plus y end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell text  Từ đó ta có hệ :  end text end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 4 vertical line x y vertical line equals x plus y end cell row cell x minus y equals 2 square root of 3 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell y equals x minus 2 square root of 3 end cell row cell 4 vertical line x left parenthesis x minus 2 square root of 3 right parenthesis vertical line equals 2 x minus 2 square root of 3 end cell end table close close end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x greater or equal than square root of 3 end cell row cell left square bracket 2 ∣ x left parenthesis x minus 2 square root of 3 right parenthesis right square bracket squared minus left parenthesis x minus square root of 3 right parenthesis squared equals 0 end cell end table close end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x greater or equal than square root of 3 end cell row cell left square bracket table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 2 x squared minus left parenthesis 4 square root of 3 minus 1 right parenthesis x minus square root of 3 equals 0 end cell row cell 2 x squared minus left parenthesis 4 square root of 3 plus 1 right parenthesis x plus square root of 3 equals 0 end cell end table end cell end table not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x equals fraction numerator 3 plus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction end cell row cell x equals 2 plus square root of 3 end cell end table close close

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell space minus Với space straight x equals fraction numerator 3 plus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction not stretchy rightwards double arrow straight y equals straight x minus 2 square root of 3 equals fraction numerator 3 minus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell xy equals fraction numerator 9 minus 12 over denominator 4 end fraction equals negative 3 over 4 not equal to 1 end cell row cell straight x plus straight y equals 3 not equal to 1 end cell end table close end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals fraction numerator 3 plus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction end cell row cell straight y equals fraction numerator 3 minus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction end cell end table close space thỏa space điều space kiện space end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell space minus Với space straight x equals 2 plus square root of 3 not stretchy rightwards double arrow straight y equals straight x minus 2 square root of 3 equals 2 minus square root of 3 end cell end table table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell xy equals left parenthesis 2 plus square root of 3 right parenthesis left parenthesis 2 minus square root of 3 right parenthesis equals 1 space colon không space thỏa space điều space kiện space end cell end table space Vậy space hệ space có space 1 space nghiệm space là space open parentheses fraction numerator 3 plus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction comma fraction numerator 3 minus 2 square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = ( − x 2 + 3 x + 4 ) 3 1 ​ + 2 − x ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG