Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình { x 2 − 2 x y + 3 y 2 = 9 ( 1 ) 2 x 2 − 13 x y + 15 y 2 = 0 ( 2 ) ​

Giải hệ phương trình

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét y=0. Từ (2) ta có x=0, không thỏa mãn (1) Xét y # 0. Đặt x=ty, thay vào (2) ta được: y 2 ( 2 t 2 − 13 t + 15 ) = 0 ⇔ 2 t 2 − 13 t + 15 = 0 ⇔ { t = 5 t = 2 3 ​ ​ Với t=5 thì x=5y, thay vào (1) ta được: y 2 = 2 1 ​ ⇔ y = ± 2 2 ​ ​ ⇒ x = 2 ± 5 2 ​ ​ Với t= 2 3 ​ thì x= 2 3 ​ y, thay vào (1) ta được: y 2 = 4 ⇔ y = ± 2 ⇒ x = ± 3 Vậy hệ có bốn nghiệm ( 2 5 2 ​ ​ ; 2 2 ​ ​ ) ; ( 2 5 2 ​ ​ ; 2 − 2 ​ ​ ) ; ( 3 ; 2 ) ; ( − 3 ; − 2 )

Xét y=0. Từ (2) ta có x=0, không thỏa mãn (1)

Xét y # 0. Đặt x=ty, thay vào (2) ta được:

Với t=5 thì x=5y, thay vào (1) ta được:

Với t= thì x=y, thay vào (1) ta được:

Vậy hệ có bốn nghiệm 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình a . lo g 2 ​ ( 2 x + 4 ) − x = lo g 2 ​ ( 2 x + 12 ) − 3 b . lo g 5 ​ ( 5 x − 1 ) . lo g 25 ​ ( 5 x + 1 − 5 ) = 1 c / lo g 4 ​ ( lo g 2 ​ x ) + lo g 2 ​ ( lo g 4 ​ x ) = 2 d / lo ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG