Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình { x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​

Giải hệ phương trình

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​ (2) ⇒ -1 < x, y < 1. Nếu x < 0 thì y 3 = 1 − x 3 > 1: vô lý. Vậy x ≥ 0. Tương tự y≥0. Vậy 0 ≤ x, y ≤ 1. Trừ từng vế (1) cho (2) được: x 3 (1 - x) +y 3 (1 - y) = 0 ⇒ { x ³ ( 1 − x ) = 0 y ³ ( 1 − y ) = 0 ​ ĐS: (x; y) = {(1; 0), (0: ​​1)}.

(2)  -1 < x, y < 1. Nếu x < 0 thì y3 = 1 − x3 > 1: vô lý.

Vậy x ≥ 0. Tương tự y ≥ 0. Vậy 0 ≤ x, y ≤ 1. Trừ từng vế (1)

cho (2) được: x3(1 - x) +y3(1 - y) = 0

ĐS: (x; y) = {(1; 0), (0: ​​1)}.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc (0;2 π ) { y x ​ + s in x = m − 1 x y ​ + sin y = m − 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG