Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình { x + 1 3 ​ − 2 y = − 1 x + 1 5 ​ + 3 y = 11 ​

Giải hệ phương trình 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: x  = − 1 Với điều kiện x  = − 1 thì hệ phương trình tương đương với { x + 1 15 ​ − 10 y = − 5 x + 1 15 ​ + 9 y = 33 ​ ⇔ { 19 y = 38 x + 1 15 ​ + 9 y = 33 ​ ⇔ { y = 2 x + 1 15 ​ + 18 = 33 ​ ⇔ { y = 2 x + 1 15 ​ = 15 ​ ⇔ { y = 2 x + 1 = 1 ​ ⇔ { y = 2 x = 0 ( t m d k ) ​ Vậy hệ phương trình có nghiệm ( x ; y ) l a ˋ ( 0 ; 2 ) .

Điều kiện xác định: 

Với điều kiện  thì hệ phương trình tương đương với 

Vậy hệ phương trình có nghiệm .

2

Câu hỏi tương tự

1. Tìm tọa độ của tất cả các điểm thuộc parabol y = − 2 x 2 có tung độ bằng -16.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG