Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: Nghiệm của hệ phương trình là:

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

open parentheses I I I close parentheses space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 x minus 4 y equals 4 end cell row cell 2 x plus 2 y equals negative 2 end cell end table close

Nghiệm của hệ phương trình open parentheses I I I close parentheses là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 1 semicolon space 1 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 3 semicolon space 3 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 0 semicolon space minus 1 close parentheses

  4. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 1 semicolon space 0 close parentheses

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải 

Chọn C

2

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG