Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: Nghiệm của hệ phương tình là:

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

open parentheses I I close parentheses space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative 2 x plus y equals 7 end cell row cell 3 x plus 2 y equals 0 end cell end table close

Nghiệm của hệ phương tình open parentheses I I close parentheses là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 3 semicolon space minus 1 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 2 semicolon space 3 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 1 half semicolon space 0 close parentheses

  4. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 1 semicolon space 3 close parentheses

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn B

Lời giải 

Chọn B

2

Câu hỏi tương tự

Gía trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ? A. -3 B. 3 C. 4 D. -5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG