Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: Nghiệm của hệ phương trình (I) là:

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

left parenthesis I right parenthesis space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus 2 y equals negative 5 end cell row cell x plus 2 y equals 1 end cell end table close

Nghiệm của hệ phương trình (I) là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 0 semicolon space 1 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 1 semicolon space 1 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 2 semicolon space 1 close parentheses

  4. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 2 semicolon space 0 close parentheses

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số tự nhiên a và b, cho biết

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG