Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau: { lo g 2 ​ ( x + y ) − lo g 2 ​ ( x − y ) = 1 x 2 − y 2 = 2 ​ .

Giải hệ phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ lo g 2 ​ ( x + y ) − lo g 2 ​ ( x − y ) = 1 ( 1 ) x 2 − y 2 = 2 ( 2 ) ​ đ k : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x > 0 y > 0 x > y ​ T ừ ( 1 ) ⇔ lo g 2 ​ x − y x + y ​ = lo g 2 ​ 2 ⇔ x + y = 2 ( x − y ) T ừ ( 2 ) ⇔ ( x + y ) ( x − y ) = 2 ⇔ 2 ( x − y ) ( x − y ) = 2 ⇔ ( x − y ) 2 = 1 ⇔ { x − y = 1 x − y = − 1. ​ D u ˋ ng ph ươ ng ph a ˊ p th e ^ ˊ ⇒ x , y .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG