Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình(I) { x + y + x y = m + 1 x 2 y + x y 2 = m ​ Tìm m để hệ có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn x>0; y>0

Giải hệ phương trình(I) 

Tìm m để hệ có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn x>0; y>0

 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(S 1 ;P 1 )=(1;m); (S 2 ;P 2 )=(m;1) Hệ có nghiệm x>0 y > 0 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ S 1 2 ​ ≥ 4 P 1 ​ S 1 ​ > 0 P 1 ​ > 0 ​ H A Y ⎩ ⎨ ⎧ ​ S 2 2 ​ ≥ 4 P 2 ​ S 2 ​ > 0 P 2 ​ > 0 ​ ⇔ m ∈ ( 0 ; 4 1 ​ ) ∪ [ 2 ; + ∞ )

(S1;P1)=(1;m); (S2;P2)=(m;1)

Hệ có nghiệm x>0

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { x 2 − y 2 + a ( x + y ) = x − y + a ( 1 ) x 2 + y 2 + b x y = 3 ( 2 ) ​ Xác định tất cả giá trị a,b để hệ (I) có nhiều hơn 4 nghiệm phân biệt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG