Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình(I) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y = a x 2 + y 2 = 6 − a 2 ​ Tìm GTNN của F=xy+2(x+y) trongđó (x;y) là nghiệm của hệ

Giải hệ phương trình(I) 

Tìm GTNN của F=xy+2(x+y) trong đó (x;y) là nghiệm của hệ

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ có nghiệm ⇔ − 2 ≤ a ≤ 2 Khi đó F=a 2 +2a-3= f(a). MinF= min f(a)= f(-1)=-4

Hệ có nghiệm 

Khi đó F=a2+2a-3= f(a). MinF= min f(a)= f(-1)=-4

1

Câu hỏi tương tự

Cho cácbất pt: lo g 2 1 ​ 2 ​ x + lo g 4 1 ​ ​ x 2 < 0 ( 1 ) x 2 + m x + m 2 + 6 m < 0 ( 2 ) a. Giải bất phương trình (1) b. Tìm m để mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG