Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình bậc hai sau trên C hai ẩn z 1 ​ , z 2 ​ : { z 1 ​ . z 2 ​ = 5 ( 1 + i ) z 1 2 ​ + z 2 2 ​ = 5 − 2 i ​

Giải hệ phương trình bậc hai sau trên C hai ẩn 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( z 1 ​ + z 2 ​ ) 2 = z 1 2 ​ + z 2 2 ​ + 2 z 1 ​ . z 2 ​ = 5 − 2 i + 2.5 ( 1 + i ) = ( 4 + i ) 2 ⇒ z 1 ​ + z 2 ​ = 4 + i h o ặ c z 1 ​ + z 2 ​ = − ( 4 + i ) Trường hợp 1: z 1 ​ , z 2 ​ là các nghiệm của phương trình z 2 − ( 4 + i ) z + 5 ( 1 + i ) = 0 ⇔ { z = 3 − i z = 1 + 2 i ​ Trường hợp 2: z 1 ​ , z 2 ​ là các nghiệm của phương trình z 2 + ( 4 + i ) z + 5 ( 1 + i ) = 0 ⇔ { z = − 3 + i z = − ( 1 + 2 i ) ​ Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm ( 3 − i , 1 + 2 i ) ; ( 1 + 2 i , 3 − i ) ; ( − 3 + i , − ( 1 + 2 i ) ) ; ( − ( 1 + 2 i ) , − 3 + i )

Ta có:

Trường hợp 1:  là các nghiệm của phương trình

Trường hợp 2:  là các nghiệm của phương trình

Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG